Đánh giá công ty

Nhận xét đánh giá về công ty trên Haymora là ẩn danh nhưng không có nghĩa là bạn có thể đăng tải bất cứ vấn đề gì bạn muốn. Bạn cần lưu ý:

NÊN
  • Đăng tải ý các đánh giá của cá nhân bạn một cách công bằng và có tính cách xây dựng
  • Tôn trọng luật lệ công ty đưa ra. Các công ty có chính sách bảo mật thông tin và bạn cần tôn trọng các luật lệ này.
  • Tôn trọng sự thật và công bằng trong các vấn đề mà bạn đề cập.

KHÔNG NÊN:
  • Làm ảnh hưởng đến uy tín công ty bằng các thông tin sai sự thật, không tiết lộ bí mật kinh doanh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty
  • Phê phán, chỉ trích cá nhân đồng nghiệp, quản lý và cả những chức danh cao cấp trong công ty. Những đánh giá như vậy sẽ không được hiển thị
  • Đăng tải những thông tin mà có thể làm ảnh hưởng đến cá nhân cụ thể trong công ty.